Strona główna

Z Notatki Biblijne
Skocz do: nawigacja, szukaj


KOMENTARZ BIBLIJNY

Sława to Boża, taić sprawę; ale sława królów, wywiadywać się rzeczy.


Niniejsza strona zawiera zbiór komentarzy do Pisma Świętego, które ze względu na dbałość o jak najwyższy ich poziom i trafność, pochodzą jedynie z dzieł pastora Russella oraz literatury publikowanej nakładem Zrzeszenia Wolnych Badaczy Pisma Świętego. W trosce o czystość naszych sumień i rzetelność wykonywanej pracy, przy każdym komentarzu podane jest jego źródło, co stanowi dowód, że prezentowane myśli pochodzą z wieloletniego dziedzictwa społeczności Wolnych Badaczy Pisma Świętego. Niech praca, którą tu prezentujemy, staje się przyczyną do oddawania Panu Bogu jeszcze większej czci i chwały, a domownikom wiary będzie ku zbudowaniu i pokrzepieniu.


Stary Testament

Pięcioksiąg

1 Księga Mojżeszowa • 2 Księga Mojżeszowa • 3 Księga Mojżeszowa • 4 Księga Mojżeszowa • 5 Księga Mojżeszowa

Księgi historyczne

Księga Jozuego • Księga Sędziów • Księga Rut • 1 Księga Samuela • 2 Księga Samuela • 1 Księga Królewska • 2 Księga Królewska • 1 Księga Kronik • 2 Księga Kronik • Księga Ezdrasza • Księga Nehemiasza • Księga Estery

Księgi dydaktyczne

Księga Joba • Księga Psalmów • Przypowieści Salomona • Księga Kaznodziei Salomona • Pieśń nad Pieśniami

Księgi prorockie

Księga Izajasza • Księga Jeremiasza • Treny • Księga Ezechiela • Księga Daniela • Księga Ozeasza • Księga Joela • Księga Amosa • Księga Abdiasza • Księga Jonasza • Księga Micheasza • Księga Nahuma • Księga Habakuka • Księga Sofoniasza • Księga Aggeusza • Księga Zachariasza • Księga Malachiasza


Nowy Testament

Ewangelie i Dzieje Apostolskie

Ewangelia św. Mateusza • Ewangelia św. Marka • Ewangelia św. Łukasza • Ewangelia św. Jana

Dzieje Apostolskie

Listy apostolskie

List św. Pawła do Rzymian • 1 list św. Pawła do Koryntian • 2 list św. Pawła do Koryntian • List św. Pawła do Galacjan • List św. Pawła do Efezjan • List św. Pawła do Filipian • List św. Pawła do Kolosan • 1 list św. Pawła do Tesaloniczan • 2 list św. Pawła do Tesaloniczan • 1 list św. Pawła do Tymoteusza • 2 list św. Pawła do Tymoteusza • List św. Pawła do Tytusa • List św. Pawła do Filemona • List do Hebrajczyków • List św. Jakuba • 1 list św. Piotra • 2 list św. Piotra • 1 list św. Jana • 2 list św. Jana • 3 list św. Jana • List św. Judy

Objawienie

Objawienie św. Jana


Komentarze zostały dodane do 7799 spośród 31167 wszystkich wersetów.